1. Behoudens schriftelijke afwijking zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op al onze overeenkomsten en hebben ze voorrang op eventuele voorwaarden van de klant.
 2. Behoudens andersluidende overeenkomst, bestelbon of offerte, wordt alles gefactureerd aan de prijzen geldig op de dag van de levering.
 3. De leveringstermijnen beginnen pas te lopen vanaf de dag dat wij in het bezit zijn van alle noodzakelijke gegevens vanwege de klant en worden in samenspraak met de klant slechts gegeven ten titel van inlichting. Indien de bestelling door de klant gewijzigd wordt, vervalt de opgegeven leveringstermijn.
 4. De goederen worden geleverd in onze magazijnen. De overdracht van het risico vindt plaats op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De goederen blijven evenwel onze eigendom tot op het moment van volledige betaling. Elk transport gebeurt op risico en op kosten van de klant.
 5. In geval de klant na ingebrekestelling weigert de levering in ontvangst te nemen of ze onmogelijk maakt en aldus de overeenkomst annuleert, zal de verkoper de keuze hebben tussen
  • de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst
  • de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, waarbij de koper gehouden is tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van minimaal 25% van de waarde van de bestelde goederen, exclusief BTW, onverminderd het recht om bijkomende schade te bewijzen en te vorderen. De verkoper zal zijn keuze schriftelijk mededelen.
 6. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen contact betaalbaar bij levering op onze maatschappelijke zetel. Ingeval van laattijdige betaling loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar, en zal (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) het bedrag van elke onbetaalde factuur verhoogd worden met 10%, met een minimum van 125€ en een maximum van 2.500€ ten titel van conventionele en forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten. In diezelfde gevallen behouden wij ons recht voor de uitvoering van andere orders te annuleren of op te schorten.
 7. Onze prijzen gelden steeds exclusief BTW en alle andere taksen en/of belastingen, ongeacht de overheid die ze gevestigd mocht hebben.
 8. Alle klachten betreffende de conformiteit van de levering en betreffende onze facturatie dienen ons te bereiken binnen acht dagen, bij gemotiveerd aangetekend schrijven, op straffe van verval.
 9. In geval van overmacht, zelfs indien deze geen definitieve en/of totale onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst tot gevolg heeft, behouden wij het recht voor, na verwittiging van de klant, onze verbintenissen op te schorten of te verbreken.
 10. Alle geschillen die het gevolg zijn van bestellingen, leveringen, facturatie en betaling zullen worden gebracht voor de rechtbanken van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling BRUGGE, de rechtbank van Koophandel afdeling OOSTENDE en het Vredegerecht TORHOUT al naar gelang de contractant handelaar is of niet. De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door Belgisch recht geregeld.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux